قوانین و مقررات آوای هنر شیرگاه
01142446560

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات آوای هنر شیرگاه

  1. رعایت شئونات اسلامی الزامی است.
  2. هنرجو باید پنج دقیقه قبل از شروع کلاس در مؤسسه حضور داشته باشند ، تاخیر موجب از دست رفتن زمان کلاس می شود.
  3. هنرجو موظف است غیبت خود را حداقل 24ساعت قبل از زمان کلاس به مؤسسه اطلاع دهد.در هر صورت غیبت هنرجو جز جلسات کلاس او محسوب می شود و شهریه آن جلسه مسترد نخواهد شد.غیبت بیش از دوجلسه بدون اطلاع موجب حذف ساعت می شود.
  4. زمان پرداخت شهریه اولین جلسه ماه/ترم  می باشد. در صورت ثبت نام اینترنتی در هنگام ثبت نام می باشد.
  5. در صورت غیبت استاد ، مؤسسه موظف است کلاس جبرانی تشکیل دهد ، در غیر این صورت شهریه ی این جلسه منظور نخواهد شد. جلسه جبرانی جز جلسات کلاس می باشد .این بند شامل تعطیلات رسمی نمی شود.
  6. ضوابط استرداد شهریه

آموزشگاه موظف است تحت شرایط مندرج در زیر و در صورت درخواست متقاضی وجه ثبت…نام را تماماً به متقاضی باز پس دهد.

الف) برگزار نشدن کلاس مورد نظر ب) تغییر مربی توافق شده در هنگام ثبت نام د) انصراف متقاضی تا یک هفته پیش از شروع کلاس ها

در صورتیکه فرد ثبت نام شده بعد از شروع دوره اعلام انصراف کند، تنها ٣٠% از شهریه جلسات باقیمانده به وی مسترد خواهد شد، مشروط به آنکه تعداد جلسات باقیمانده کمتر از یک سوم طول دوره نباشد.در هر شرایطی اگر به هنگام اعلام انصراف بیش از یک سوم دوره آموزشی سپری شده باشد، هیچ وجهی مسترد نخواهد شد.

تعویض قالب

انتخاب رنگ